Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden 

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde levering van diensten en/of goederen. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, tenzij de klant deze uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft betwist (dus niet door middel van algemene voorwaarden) uiterlijk bij de aanvaarding door de klant van de opdracht. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. 

2. De algemene voorwaarden van onze firma sluiten de algemene voorwaarden van de klant uit, zelfs indien deze van een recentere datum zijn, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onze firma. Indien de algemene voorwaarden van de klant toch aanvaard zouden zijn, dienen beide algemene voorwaarden geacht te worden deel uit te maken van het contract, met uitzondering van de onverenigbare bedingen. 

3. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan. 

 

Vergunningen 

4. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen evenals de naleving daarvan. 

5. De klant vrijwaart onze firma voor aanspraken van derden of boetes, welke het gevolg zijn van het niet beschikken over een vereiste vergunning dan wel het niet juist of niet volledig naleven van de in een vergunning gestelde verplichtingen, beperkingen of richtlijnen. 

 

Prijsbepaling en herziening 

6. Onze offertes zijn 7 dagen geldig vanaf de offertedatum. 

7. De prijs vermeld in de offerte is gebaseerd op levering ‘af bedrijf’, tenzij anders vermeld. 

8. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en preventie-adviseurs evenals enige risico-analyses zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. De klant draagt daaromtrent de volle verantwoordelijkheid en dient zelf hierin te voorzien. 

9. In de offerte zijn evenmin de meerwerken inbegrepen zoals omschreven in artikel 14. Gelet op de aard en omstandigheden van voormelde meerwerken, wordt de prijs van deze meerwerken discretionair bepaald door onze firma door middel van partijbeslissing. Deze prijsbepaling zal rekening houden met het last minute-karakter en de daaruit volgende (i) extra en duurdere manuren, (ii) ad hoc administratie en (iii) hogere inhuurkosten of opportuniteitskosten voor onze firma, zoals omschreven in artikel 14. 

10. De meerwerken zullen zo snel mogelijk worden gefactureerd. Voor de meerwerken zal een afzonderlijke factuur worden opgesteld. 

11. Onze prijzen zijn exclusief BTW. 

 

Aanbieding, beschikbaarheid en reservering 

12. Alle door onze firma uitgebrachte offertes dienen als vrijblijvende prijsopgave en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden materialen tenzij er schriftelijk is aangegeven dat de materialen tot een bepaalde datum voor de klant in optie worden gehouden. Na het verstrijken van deze datum kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de beschikbaarheid van de aangeboden materialen. 

13. Zodra de klant een offerte of aanbieding bevestigt, wordt de beschikbaarheid van de materialen gecontroleerd en stuurt onze firma een bevestiging van de ten behoeve van de klant gereserveerde materialen. 

 

Omvang van de opdracht - meerwerken 

14. Wanneer operationele medewerkers van onze firma voor het eerst ter plaatse gaan om de diensten uit te voeren, is het mogelijk dat door bijkomende vragen van de klant of door onvoorziene omstandigheden (zoals ontbrekende voorzieningen, of niet functionerende apparatuur, etc) de omvang van de in de offerte beschreven opdracht moet worden uitgebreid en meerwerken (inclusief met extra materialen) moeten worden uitgevoerd. Dergelijke praktijk is eigen aan de sector. Deze meerwerken hebben een last minute-karakter en dit resulteert in (i) extra en duurdere manuren, (ii) bijkomende administratiekosten en (iii) hogere inhuurkosten of opportuniteitskosten voor onze firma. Onze firma, bij monde van de projectleider, zal de omvang van deze meerwerken zo veel als mogelijk voorafgaand bespreken op het terrein met één van de aangestelden van de klant. Onze firma behoudt zich evenwel het recht voor om naar discretionair inzicht alle nodige meerwerken te presteren die nodig zijn om offerte uit te voeren en het evenement te laten starten, en in dat kader alle nodige maatregelen nemen en kosten te maken ten laste van de klant opdat de werken op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. 

15. De klant heeft de plicht om tijdens het uitvoeren van de werken ten allen tijde een aangestelde van hem ter plaatse te hebben op het terrein die de werken mee opvolgt, en beschikbaar is voor vragen. De klant erkent dat door het last-minute en vaak onvoorzien karakter, deze meerwerken niet altijd schriftelijk kunnen worden vastgelegd aangezien de betrokken projectleider zich op het terrein bevindt met geen of slechte verbinding tot de IT systemen van de firma, dan wel de tijdsdruk van het project geen ruimte laat om nog een offerte op te stellen. Het is om die reden dat de klant de plicht heeft om de meerwerken mee op te volgen en deze schriftelijk te protesteren op het moment dat ze worden uitgevoerd indien hij niet akkoord is. Het schriftelijk protest van deze werken is enkel geldig indien het per e-mail is gestuurd binnen de 24 uur en steeds uiterlijk voor de aanvang van het evenement naar het adres: eline.laermans@lustforlive.eu. Indien wel een offerte is bezorgd voor de meerwerken, dan dient deze bij niet-akkoord van de klant op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen te worden betwist als in dit artikel is beschreven. 

 

Confidentialiteit 

16. Aanbiedingen, alsmede door ons vervaardigde CAD tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn eigendom van onze firma en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt. 

 

Leveringen en termijnen 

17. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden onze firma niet. Vertragingen in de levering en/of uitvoering geven geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. 

18. Onze firma heeft het recht om de nog uit te voeren leveringen en werken op ieder ogenblik op te schorten en de reeds uitgevoerde werken te annuleren indien de 

Klant of een met haar verbonden vennootschap enige opeisbare schuld, al dan niet betwist, heeft jegens de firma, en dit zowel voorafgaand als tijdens het evenement, zelfs indien het evenement hierdoor niet kan plaatsvinden of moet worden stopgezet. Onze firma heeft tevens het recht om andere bestellingen van de Klant of een met haar verbonden vennootschap te weigeren. 

19. Het hervatte van geschorste werken leidt tot bijkomende kosten aangezien de voorziene manuren niet gepresteerd konden worden, maar toch door onze firma betaald moeten worden. Het hervatten creëert bijgevolg extra manuren. Deze kosten zullen bij wijze van nacalculatie worden bepaald door de firma. Een annulering van de werken door de firma wegens niet tijdige betaling door de klant, gebeurt ten laste van klant en maakt van rechtswege het volledige offerte bedrag verschuldigd en opeisbaar evenals alle meerkosten die reeds gemaakt werden en normaal onderdeel uitmaken van nacalculatie. 

 

Waarborgen en hoofdelijkheid 

20. In overeenstemming met artikel 14 Wet Financiële Zekerheden, heeft de Firma heeft het recht, doch niet de plicht, om op ieder ogenblik schuldvergelijking toe te passen tussen (i) bedragen die de klant of een met haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zou zijn aan de Firma (inclusief de aan Firma verbonden vennootschappen) en (ii) de bedragen die de Firma (inclusief de aan Firma verbonden vennootschappen) verschuldigd is of zou zijn aan de klant of een met haar verbonden vennootschap uit welke hoofde ook en zelfs in verband met andere contracten. 

21. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 

22. Indien het vertrouwen van onze firma in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt onze firma zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen als voorwaarde om desgevallend tot verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan. 

23. De klant is hoofdelijk gehouden voor alle huidige en toekomstige schulden van de vennootschappen waarmee de klant verbonden is in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

 

Onderaanneming 

24. Onze firma behoudt zich het recht voor om voor de realisatie van een levering of opdracht derden in te schakelen. 

25. De inzet door de klant van door onze firma geleverde diensten of materiaal voor coproducties met een of meerdere derde(n) moet door de klant schriftelijk aan ons worden bericht. Jegens ons is uitsluitend de klant aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst. 

 

Niet-toegestaan gebruik 

26. Het is de klant niet toegestaan door onze firma ter beschikking gestelde en/of verhuurde materialen voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is (zoals deze te manipuleren, uit een te halen of te repareren), aan derden te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is onze firma gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen. De klant verleent onze firma hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. 

27. Behoudens melding door de klant bij levering worden de materialen geacht in perfecte staat te zijn geleverd. De klant zal de materialen als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan onze firma teruggeven. 

28. Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde materialen is de klant verplicht onze firma onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

29. Zolang de gehuurde materialen onder zijn toezicht en begeleiding zijn evenals gedurende de productieperiode (dit is de gehele periode waarin de materialen op de evenement-locatie verblijven; dus van aanvang opbouw- tot en met einde afbouwwerkzaamheden) dient de klant te zorgen voor voldoende veiligheidsmaatregelen tegen brand, weersinvloeden (in het bijzonder regen), vandalisme en diefstal. Deze veiligheidsmaatregelen zullen minimaal bestaan uit voldoende permanente (nacht-)bewaking en/of een deugdelijk afgesloten gebouw en tijdens de productie voldoende hekken en security aan het materiaal. De klant is verantwoordelijk om tijdens de productieperiode te voorkomen dat de materialen bevuild geraken, door onder meer sprays, confetti, mist en rook en zal eventuele reinigingskosten aangerekend krijgen. 

30. De klant is altijd en zonder uitzondering, dus ook indien de materialen onder toezicht en begeleiding zijn van medewerkers van onze firma, aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal of overige beschadiging gedurende de huur- en/of productieperiode. 

 

Verzekering 

31. De klant dient ervoor te zorgen dat de werkzone voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken. 

32. Zolang de klant het gehuurde onder zich heeft, is de klant aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal of beschadiging van het gehuurde. Derhalve dient de klant te zorgen voor voldoende verzekering tegen deze risico’s. Indien gewenst kunt u de te verzekeren waarde opvragen bij onze verhuuradviseurs. 

 

Diefstal, verlies en schade 

33. De klant zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de onze firma met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de klant in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats gevonden, respectievelijk de vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan de klant verstrekken. 

 

Aansprakelijkheid voor schade 

34. De klant erkent voldoende op de hoogte gebracht te zijn van alle informatie inclusief gebruiks- en onderhoudsinstructies omtrent de diensten en goederen die voorwerp van deze overeenkomst uitmaken. 

35. In geen geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648 oud Burgerlijk Wetboek. 

36. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde materialen of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma. 

37. Onze firma is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding in geval van lichte fouten, noch voor schade die het gevolg is van gebreken dewelke intrinsiek aanwezig waren in de installatieruimte of die voortvloeit uit verkeerdelijk verschafte informatie door de klant. 

38. Indien de aansprakelijkheid van onze firma bewezen zou zijn, wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals (maar niet beperkt tot) de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van de gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel. 

39. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten. Indien de klant een consument is geldt deze bepaling niet ingeval van lichamelijk letsel aan of overlijden van de consument door een fout van de onderneming. 

40. In geval van aansprakelijkheid van onze firma wegens een toerekenbare tekortkoming, is de schadevergoeding beperkt tot de toepasselijke plafonds van de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en in elk geval tot maximaal het bedrag van de betrokken opdracht. Indien er om eender welke reden geen dekking wordt verleend door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het offertebedrag van de laatst geplaatste bestelling of opdracht; 

41. Onze firma is niet aansprakelijk voor schade aan derden conform art. 544 B.W. en dient de klant in deze hypothese niet te vrijwaren. 

 

Annulering 

42. Annuleren door de klant van een bevestigde opdracht of een bevestigde offerte kan alleen schriftelijk met ontvangstbevestiging. In een dergelijk geval is onze firma gerechtigd een annuleringsvergoeding te berekenen, waarvan de hoogte wordt bepaald door de periode tussen het moment van ontvangst van de annulering en het moment waarop de huurperiode, dan wel de productiewerkzaamheden zouden zijn aangevangen. 

Indien deze periode 30 tot 8 werkdagen is, bedraagt de annuleringsvergoeding 50% van het offerte-totaalbedrag. 

Indien deze periode 7 werkdagen of minder is, bedraagt de annuleringsvergoeding 90% van het offerte-totaalbedrag. 

Indien de werkelijk gemaakte onkosten hoger zijn dan de annuleringsvergoeding zullen deze worden doorgerekend. 

43. De voormelde vergoeding is verantwoord aangezien de firma zelf ook beroep heeft gedaan op onderaannemers die zij moet vergoeden, alsook de materialen die gebruikt zouden worden, werden ingehuurd of geblokkeerd in de eigen voorraad, waardoor de firma niet heeft ingezet op andere opdrachten. 

 

Beëindiging 

44. Bij beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht tijdens de uitvoering van de werken is de klant gehouden de volledige offerte te voldoen, en bij gebreke van een offerte: de werkelijk gemaakte onkosten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen. Daarenboven is de klant onze firma in dergelijk geval een vergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van de totale opdracht zonder BTW, met een minimum van 125 euro voor het feit van het verder verlies van de opdracht. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. 

45. Indien de klant haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (zoals in geval van een negatief eigen vermogen, beslaglegging op goederen van de klant, gerechtelijke uitvoering tegen de klant…) behoudt onze firma zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding van onze firma. 

 

Klachten 

46. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes. 

 

Betalingsmodaliteiten 

47. Alle facturen zijn contant betaalbaar per overschrijving tenzij anders overeengekomen. De termijn van 30 dagen voorzien in artikel 4 van de Wet van 2 augustus 2002 wordt uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard. 

48. Facturatiegegevens dienen voor aanvang van de prestatie(s) doorgegeven te worden aan onze firma. Facturatiegegevens kunnen tijdens en na de prestatie enkel gewijzigd en/of toegevoegd worden mits goedkeuring van onze firma en het betalen van een administratieve kost van €85. 

 

Laattijdige betaling, kosten en aankleven 

49. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 1 % per maand opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, 

alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens onze firma. De intrest zal maandelijks gekapitaliseerd worden. 

50. Indien de klant nalaat het factuur te betalen binnen de afgesproken termijn worden alle andere verschuldigde sommen in hoofde van de klant integraal en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen, en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. 

51. De klant neemt er kennis van dat laattijdige gedeeltelijke betalingen vooreerst aangerekend zullen worden op verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten. 

 

Pand op schuldvorderingen 

52. Door het sluiten van de overeenkomst, geeft de klant al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van onze firma, tot zekerheid van al zijn verplichtingen voortvloeiend uit zijn overeenkomst(en) met onze firma. 

53. De klant gaat akkoord in de zin van artikel 11 van de wet financiële zekerheden dat de firma de in pand gegeven financiële instrumenten op om het even welke manier mag gebruiken, alsof hij er eigenaar van is 

 

Eigendomsvoorbehoud 

54. Onze firma blijft eigenaar van alle aan de klant afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken en zijn andere verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. 

55. Zolang de eigendom niet op de Klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen. 

56. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van onze firma te bewaren. 

57. De klant is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan onze firma op eerste verzoek ter inzage te geven. 

58. Indien de klant in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens onze firma tekortschiet of onze firma goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Onze firma gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. 

59. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die onze firma door en voor terugneming heeft gemaakt. 

 

Nietigheid 

60. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst mee. 

61. De nietige of onafdwingbare clausules worden geacht te zijn vervangen door een rechtsgeldige clausule of clausules die overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, en zo veel als mogelijk resulteert in een gelijkaardig economisch resultaat. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

62. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. 

63. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken. 

64. De verwerking verantwoordelijken zijn LUST FOR LIVE (L&L Stage Service bvba), met maatschappelijke zetel te Eindhoutsebaan 95 in 2450 MEERHOUT en gekend onder het ondernemingsnummer 0864.743.716, E: info@lustforlive.eu en QUES (Demon NV), met maatschappelijke zetel te Eindhoutsebaan 95 in 2450 MEERHOUT en gekend onder het ondernemingsnummer 0441.174.509, E: info@ques.rentals. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van onze firma en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. 

65. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden. 

 

Bevoegdheidsbeding/Uitdrukkelijk arbitragebeding 

66. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, tenzij de meest gerede partij (de firma of de klant) er voor opteert om het geschil voor te leggen aan het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Eens de keuze is gemaakt door de meeste gerede partij, zal het gekozen orgaan exclusief bevoegd zijn. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRODUCTIES 

Toepasselijkheid 

67. Deze bepalingen gelden voor: alle dienstverleningsovereenkomsten waarbij door onze firma ten behoeve van de klant technische en/of creatieve en/of ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd, al dan niet in combinatie met het tijdelijk ter beschikking stellen van Apparatuur op basis van verhuur of anderszins. 

 

Werksituatie 

68. De klant zorgt ervoor dat los- en laadplaatsen eenvoudig bereikbaar zijn voor de (vracht)wagen(s) van onze firma en in de onmiddellijke omgeving van het podium liggen (max. 30 meter). Indien het podium verder afgelegen of slecht bereikbaar is, betekenend dat ons materiaal niet rollend op zijn plaats gebracht kan worden (bijvoorbeeld o.w.v. een trap, lift of enig ander obstakel), moet de klant onze firma daarvan op de hoogte brengen minstens 48 uren voor aanvang van de werken. 

69. De klant voorziet de nodige parkeertoelatingen zowel voor het laden en lossen als tijdens de manifestatie en neemt eventuele communicatie hierover met lokale overheden en politiediensten op zich. 

70. Indien de parkeerplaatsen tijdens de manifestatie niet dezelfde is als tijdens het laden en lossen, moet er te allen tijden een vrije doorgang zijn tussen deze parkeerplaatsen en laad- en losplaats. 

71. De klant dient ervoor te zorgen dat de werksituatie veilig is, dat er geschikt blus materiaal aanwezig is en dat er voldoende bescherming is tegen weersinvloeden. 

72. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Zaal, podium of tent moet voor het begin en na het einde de manifestatie beschikbaar zijn voor het personeel van onze firma. Tijdens deze periodes mag er geen publiek noch onbevoegde personen toegelaten worden. 

73. De zaal of tent moeten bij aankomst van ons personeel verwarmd zijn tot minimaal 15° C. Deze minimumtemperatuur moet behouden blijven tot het beëindigen van de afbouw. 

74. De klant zorgt voor de nodige stroomvoorzieningen, exclusief voor onze firma. Er mogen geen andere installaties op aangesloten zijn. Foutieve of gebrekkige aansluitingen en slechte stroomvoorzieningen kunnen schade toebrengen aan onze materialen, welke door de klant vergoed dienen te worden. Het net dient conform de internationale norm IEC 364 (voor België AREI) te zijn. Onze firma is niet verantwoordelijk voor: gevolgen die kunnen ontstaan door een IT-net met verdeelde Nul geleider; gevolgen van extremen factoren in niet normale omstandigheden (uitwendige invloeden); gevolgen van een gebrekkige aardingsinstallatie; gevolgen van een te hoog aanwezig kortsluitvermogen. Eventuele plaatselijke herkeuringen van of aangevraagd door de organisator of zaaluitbater vallen volledig ten koste van de klant. 

75. De klant is gehouden om hulp- en hijswerktuigen ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat deze niet bezet zijn. 

76. De klant waakt ervoor dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van ons werk belemmeren of vertragen. 

77. Rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die voortvloeien uit het niet naleven van punten 70 tot 78, zullen integraal worden doorgerekend aan de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

 

(Technisch) personeel 

78. De klant is niet gerechtigd de door onze firma ter beschikking gestelde personeelsleden andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De Klant is niet gerechtigd deze personeelsleden te werk te stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en). 

79. De klant is niet gerechtigd de aan haar ter beschikking gestelde personeelsleden aan derden ter beschikking te stellen. 

80. De klant is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge artikel 1384 oud Burgerlijk Wetboek ten aanzien van ter beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat personeel door onze firma ter beschikking gesteld wordt. 

 

Arbeidsprestaties 

81. De prestaties vermeld in onze offertes of bestelbons zijn steeds tarieven aan dagprijs. 

82. Een dag bestaat uit twee dagdelen van max. 5 uur. Elk begonnen dagdeel wordt aanvaard als volledig te worden gefactureerd. Elke overuur bovenop deze twee dagdelen wordt aangerekend aan uurprijs verhoogd met 20% tenzij anders overeengekomen. 

83. Partijen komen overeen dat uitgevoerde prestaties van personeel geschieden volgens het Belgisch arbeidsrecht. Wachturen, o.a. opgelopen als gevolg van vertragingen door de klant of andere toeleveranciers van de klant, tijdens het uitoefenen van een prestatie worden beschouwd als doorlopende uren tijdens de door ons geleverde prestaties en kunnen geenszins leiden tot vermindering van het urenpakket gepresteerd op de uitvoering van de opdracht. 

 

Catering 

84. De klant voorziet bij de uitvoering van de opdracht de nodige dranken en eventueel maaltijden in overleg indien de crew van onze firma een volle dagtaak vervult. Bij uitoefening van een dagtaak langer dan 8 uur, waarbij werkuren na 20u ’s avonds worden gepresteerd, moet minstens één van de aangeboden maaltijden een warme maaltijd zijn. Bij ontbreken hiervan zullen de maaltijdkosten aan de klant worden doorgerekend tegen het tarief van 25 euro per medewerker per maaltijd. 

 

Overmacht, weeromstandigheden 

85. Indien door overmacht, weeromstandigheden of eender welke andere reden de klant niet tijdig (in de zin dat de Firma haar volledige voorziene opbouw tijd moet kunnen benutten zonder extra inspanningen of kosten) alle voorzieningen kan treffen (zoals bijvoorbeeld het podium opzetten, of plaatsen van doeken of dak tegen de regel om het materiaal van de Firma te beschermen), dan heeft de Firma het recht om zonder enige vergoeding of prijsvermindering te weigeren om de werken uit te voeren, dan wel naar discretionaire keuze van de Firma de werken uit te voeren tegen een meerprijs aangezien dat er extra personeel voorzien zal moeten worden. 

 

Aanvullend karakter 

86. Deze productievoorwaarden van onze firma gevestigd te Meerhout zijn weergegeven in een op de praktijk toegespitste formulering. In gevallen waarin deze voorwaarden geen of niet voldoende duidelijkheid verschaffen gelden de Algemene Voorwaarden van onze firma. Op uw verzoek wordt u daarvan een exemplaar toegezonden of u kunt deze downloaden van onze website www.lustforlive.eu/ www.ques.rentals. 

 

Bevoegdheidsbeding/Uitdrukkelijk arbitragebeding 

87. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, tenzij de meest gerede partij (de firma of de klant) er voor opteert om het geschil voor te leggen aan het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Eens de keuze is gemaakt door de meeste gerede partij, zal het gekozen orgaan exclusief bevoegd zijn. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VERHUUR 

Toepasselijkheid 

88. Deze bepalingen gelden voor: alle overeenkomsten waarbij door onze firma materiaal op huurbasis of anderszins tijdelijk aan de klant ter beschikking wordt gesteld. 

 

Aanbieding, beschikbaarheid en reservering 

89. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de selectie materialen die gehuurd wordt; indien bepaalde materialen niet in de bestelling zijn opgenomen welke nodig zijn voor de werking van andere materialen blijft dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Afhalen, retourneren en transport 

90. Huurmaterialen dienen door de klant worden afgehaald bij onze firma te Meerhout op de eerste dag van de huurperiode vanaf 12.00u ‘s middags, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

91. Huurmaterialen dienen door de klant bij onze firma te worden geretourneerd vóór 12.00u ’s ochtends op de dag volgend op de laatste dag van de huurperiode, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

92. Vervroegde teruggave geeft geen recht op teruggave of vermindering van de huurprijs. 

93. Vervoer van materiaal gebeurt steeds voor rekening en risico van de klant. 

94. Indien is overeengekomen dat onze firma zorg draagt voor het transport van de apparatuur naar en/of van de plaats van gebruik dient de klant tijdig op de plaats van gebruik aanwezig te zijn om de apparatuur te controleren en in ontvangst te nemen dan wel aan onze firma terug te overhandigen. Eventuele wachttijd zal aan de klant in rekening worden gebracht. 

95. Het door onze firma vooraf aan te geven tijdstip van aflevering, respectievelijk retourhalen, is een richttijd welke door onze firma zo veel mogelijk zal worden nagestreefd. Hier kunnen echter door de klant geen rechten aan worden ontleend en de klant wordt geacht op de overeengekomen locatie aanwezig te blijven totdat de materialen volledig zijn gelost respectievelijk geladen. De klant dient er zorg voor te dragen dat de laad-/loslocatie met een voor dit transport gebruikelijk voertuig goed te bereiken is. 

96. De materialen dienen op dezelfde wijze te worden getransporteerd en in dezelfde staat te worden geretourneerd als zij zijn afgeleverd. Dat wil zeggen: veilig ingepakt in de meegeleverde flightcases en/of transportkarren, vergezeld van alle accessoires en ontdaan van vuil (drank, modder, tape-resten etc.). Alle kabels dienen te zijn opgerold en per stuk gebundeld. Kapotte onderdelen dienen altijd geretourneerd te worden. Niet-geretourneerde (kapotte) onderdelen zullen zonder uitzondering aan de klant in rekening worden gebracht. 

97. De klant verbindt zich ertoe de huurwaar, bij afloop van de huurtermijn, terug te bezorgen in de staat waarin hij ze ontving. 

98. Bij teruglevering worden de materialen als teruggeleverd afgetekend onder voorbehoud van beschadigingen of ontbrekende goederen. Een schade/vuil-controle kan tot 5 werkdagen na teruglevering gebeuren. De klant beschouwt de schade/vuil-controle als afdoende bewijs van de vastgestelde beschadigingen en/of ontbrekende goederen. Indien gewenst kan de materiaalcontrole gebeuren in het bijzijn van de klant. Wanneer de klant de materialen evenwel achterlaat zonder te tekenen of weigert te tekenen i.v.m. de staat van de materialen, dan wordt de bewijslast omgekeerd. 

99. Bij schade wordt de klant schriftelijk of via e-mail in kennis gesteld van de herstellings- of schoonmaakkosten. Wanneer de klant binnen de gestelde termijn niet passend schriftelijk reageert, mag onze firma onherroepelijk aannemen dat de klant instemt met de meegedeelde schadebegroting. Onze firma mag dan, om de gebruiksderving te beperken, zonder verder uitstel overgaan tot de herstelling en kan de kosten op de klant verhalen op eenvoudig vertoon van de herstellings- of schoonmaakfactuur. 

100. Door het enkele feit van niet-retourneren op die datum om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging aan en/of vervuiling van de apparatuur, is de klant in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De klant is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens onze firma, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van onze firma op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. 

101. De schadekosten worden verrekend met de borgsom. Indien de kosten meer bedragen dan de betaalde borgsom zal de meerkost in rekening worden gebracht aan de klant. De klant kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen. 

 

Legitimatie en bevoegdheid 

102. De persoon die de verhuurmaterialen komt afhalen dient zich te legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Indien de materialen worden gehuurd op naam van een onderneming of andere (rechts)persoon, dient deze persoon bovendien schriftelijk aan te tonen dat hij of zij gerechtigd is de materialen namens deze (rechts)persoon in ontvangst te nemen. 

 

Borgsom 

103. Bij het afhalen van de materialen dient door de klant een waarborgsom te worden voldaan. Dit kan contant of vooraf per bankoverschrijving. De hoogte van deze borgsom staat vermeld op de offerte en wordt door onze firma berekend aan de hand van het verschuldigde huurbedrag, de waarde van de gehuurde materialen en de klantenhistoriek. Na het retour brengen van de materialen wordt deze borgsom, onder aftrek van het verschuldigde huurbedrag alsmede eventuele schadevergoedingen, aan de klant terugbetaald. 

 

Levering 

104. De klant dient zelf te controleren of de levering compleet is. Door het “voor ontvangst” ondertekenen van de leverbon of de huurovereenkomst verklaart de klant uitdrukkelijk alle materialen te hebben ontvangen. Indien later blijkt dat bepaalde artikelen niet zijn geleverd kan onze firma hiervoor op geen enkele wijze worden aangesproken. 

 

Storingsmeldingen 

105. In geval van storing aan de gehuurde apparatuur wordt de klant verwacht contact op te nemen met permanentiedienst van onze firma. Dit kan buiten kantooruren via het telefoonnummer +32(0)498882019. 

106. Een storing welke niet direct door de klant wordt gemeld aan onze storingsdienst, kan nooit leiden tot vergoeding dan wel creditering van huurbedragen aan de klant. 

 

Beslag 

107. Bij inbeslagnames [burgerlijk of strafrechtelijk], zal de klant het huurcontract laten gelden en onmiddellijk onze firma verwittigen. Alle schade, kosten of het verlies van de huurwaar die het gevolg zijn van een inbeslagname of de uitoefening van eender welk retentierecht blijven ten laste van de klant. De huur blijft uiteraard verder verschuldigd tot op het ogenblik dat onze firma weer in het bezit wordt gesteld van de verhuurde goederen. 

 

Aanvullend karakter 

108. Deze verhuurvoorwaarden van onze firma gevestigd te Meerhout zijn weergegeven in een op de praktijk toegespitste formulering. In gevallen waarin deze voorwaarden geen of niet voldoende duidelijkheid verschaffen gelden de Algemene Voorwaarden van onze firma. Op uw verzoek wordt u daarvan een exemplaar toegezonden of u kunt deze downloaden van onze website www.lustforlive.eu/www.ques.rentals. 

 

Bevoegdheidsbeding/Uitdrukkelijk arbitragebeding 

109. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, tenzij de meest gerede partij (de firma of de klant) er voor opteert om het geschil voor te leggen aan het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Eens de keuze is gemaakt door de meeste gerede partij, zal het gekozen orgaan exclusief bevoegd zijn. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. 

 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

PRIVACYVERKLARING QUES BV

 

Inleiding

 

Ques BV met maatschappelijke zetel te 2450 MEERHOUT, Eindhoutsebaan 95 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0441.174.509 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

 

Wij willen u door middel van deze privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Toepassingsgebied

 

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

 

Ques BV met maatschappelijke zetel te 2450 MEERHOUT, Eindhoutsebaan 95 en met ondernemingsnummer 0441.174.509 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

 

Persoonsgegevens

 

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer, facturatie- en betalingsgegevens, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer).

 

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).

 

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

 

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

 

Klantgegevens

 

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer (telefonisch contact of u benaderen via post en/of e-mail), de boekhouding, facturatie, invordering van betalingen en directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

 

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

 

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers (telefonisch contact of u benaderen via post en/of email), de boekhouding, facturatie, invordering van betalingen en de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).

 

Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Gegevens van personeel

 

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Andere gegevens

 

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

 

Deze gegevens worden opgenomen in de gegevensbestanden van Ques BV en bevinden zich op de maatschappelijke zetel van Ques BV of zijn in elk geval toegankelijk via de maatschappelijke zetel.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

 

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn. 

 

Rechten

 

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 

-            Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

-            Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

-            Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

-            Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

-            Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

-            Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

-            Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

 

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de firma Ques BV. De contactpersoon hiervoor is: mevrouw E. LAERMANS met contactgegevens: 014 30 93 82 of info@ques.rentals.

 

Ques BV zal binnen de vier werken reageren op uw verzoek en wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail:  commission@privacycommission.be 

 

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Ques BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

 

Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren en worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden.

 

Doorgifte aan derden

 

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, juridische dienst, onderaannemers,  leveranciers, advocaat evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

 

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

 

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

 

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Technische en organisatorische maatregelen

 

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens:

 

•     Alle personen die namens Ques BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•     We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•     We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

•     Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•     We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

•     Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Ques BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 014 30 93 82 of via e-mail: eline.laermans@lustforlive.eu.

 

In geen geval kan Ques BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Toegang door derden

 

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

Wijziging privacyverklaring

 

Ques BV kan haar privacyverklaring wijzigen.

 

Nog vragen?

 

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met E. LAERMANS, hetzij per post naar Ques BV, Eindhoutsebaan 95, 2450 MEERHOUT of per e-mail aan info@ques.rentals of telefonisch: 014 30 93 82.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Ques Rentals met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Bovo Verpakkingen kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Ques Rentals is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Ques Rentals is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Ques Rentals. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Ques Rentals. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu